Uhaw sa Katapatan at Kagandahang-loob

I checked my blog statistics and noticed an increased amount of visitors led by google to my site while searching for “Mga Pilipinong nakagawa ng kabutihan sa kapwa”,  “Mga Pilipinong nagsauli ng pera o gamit”, “Larawan ng kagandahang ugali ng mga Pilipino”, or “Mga tapat na tao sa Pilipinas”. You will remember, karikna, that I wrote something about the topic last October: PITAKA NG PAG-ASA: Isang pagpupugay kay Leoncio Pagtama at sa lahat ng tulad niya.

Amid the televised senate hearings on corruption in government and abuse of power that feed our national consciousness today,  Filipinos seem to search for a ray of hope for this benighted land by looking for individuals who chose virtue over greed even in times of great personal need.

Matapat na Ilokano now has a name in Leoncio Pagtama.

L I G A Y

daytoy ti bunga ti rimkuas nga iliw ken abrasa dagiti lagip iti selsel met la a nagtaudanna...

Herdy Yumul

Blogger/Columnist/Book Author

THE BOY IN SWEATER

Got Stuck Beneath the Ink of Pen And Aperture of Lens

When will things happen?

like how I want them to be...