Ayanmo, Paskua? –by Mickle Cris Peralta

Ayanmo, Paskua? –by Mickle Cris Peralta
Ayandan dagiti tagtagari
Rimrimat ti silaw a di mapundi
Aglalo no matungpal dagiti karkari
A mangted ragsak kadagiti umili

Ayandan dagiti agkerkerol
A maragsakan ken makaayat uray laeng no binting
Iti bulsada ket agkiling-kiling
Urnungenda nga pagay-ayam ti tatsing

Agawid ngata ni tata wenno ni nana ita a paskua?
Tapnon maarakupdakami a pamilyana
Umayda iparikna ti nagpaiduma a dungngoda
Uray nakagalutda iti ubra sadiay adayo a daga

Adtoyen ti panagkasangay
Tay naibaon nga umay mangtarabay
O pada a tattao, ikurimedtay pay lang ni liday
Umaykan paskua, ay, umaykan ala

Sagidem daytoy puso a maul-ulila.

Paskua Manen–by Marceos Ibasan

Ti rabii ket atiddogen
Pul-oy ti angin nalamiisen
Narimat dagiti naraniag a bituen
Sinyales dagitoy, paskua manen!..

Marnekka a maturog
Wen ta appayaunayen ti busbussog
Ngem no agriingka iti bigat
Gapu’t lamiis, agkursing ti lalat

Disyembre ket diak pulos isukat
a bulan daytoy a napnuan gasat,
Ngamin ni Apo Jesus ket nayanak
Isu a rumbeng nga inta’y agrambak..

Ngarud, panawen ti panagkaykaysa,
Panag-iinnayat, pinagkakadua,..
Lipatentayon iti gurang-gura,
Ngamin daytoy ti pudno a paskua..